سطح 1

nimeh1

نیمه شعبان – سال دوم

موضوع کلی: ماجرای حضرت نرجس خاتون و والدت امام عصر ارواحنا فداه – اشتراک بسیاری از مردم دنیا در اعتقاد به موعود و ایمان مسیحیان به حضرت مهدی بعد از ظهور – مهربانترین پدر، امام زمان (عج)

دریافت فایل
نمایش محتوا
82523928-71600342

نیمه شعبان – سال اول

موضوع کلی: بررسی دوران قبل و پس از ظهور و خصوصیات آن‌ها و پرداختن به معنای غیبت

دریافت فایل
نمایش محتوا

سطح 2

نیمه-شعبان

نیمه شعبان – سال دوم

موضوع کلی: آشنایی با چگونگی ولادت امام عصر ارواحنا فداه (از شب میلاد تا شاهدان حضرت) – آشنایی با تاریخ ظهور – آشنایی با کعبه و مقام

دریافت فایل
نمایش محتوا
امام زمان

نیمه شعبان – سال اول

موضوع کلی: بررسی دوران قبل و پس از ظهور و خصوصیات آن‌ها – دستگیری امام عصر (عج) از شیعیانشان

دریافت فایل
نمایش محتوا